Investor relations
Disclosures

DOF ASA: Begjæring om Rekonstruksjon

Det vises til DOF ASAs ("Selskapet" eller "DOF", og sammen med datterselskapene, "Gruppen") tidligere børsmeldinger henholdsvis 22. juni 2022 og 13. oktober 2022 vedrørende den finansielle restruktureringsprosessen, og børsmeldingen 11. november 2022 vedrørende avstemningsresultatet på den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt samme dag ("Generalforsamlingen"). Som følge av manglende godkjenning av den foreslåtte restruktureringen på Generalforsamlingen og i henhold til Gruppens forpliktelser etter avtalen med en betydelig gruppe finansielle kreditorer og visse andre interessenter ("Restruktureringsavtalen") om en omfattende finansiell restrukturering ("Restruktureringen"), vil DOF i dag begjære rekonstruksjonsforhandlinger ved Hordaland tingrett ("Rekonstruksjonen"). Som tidligere kommunisert av Selskapet, har de finansielle kreditorene til Gruppen gjort det klart at (i) det ikke er rom for aksjonærene til å forhandle om en gunstigere løsning enn forslaget som ble presentert for generalforsamlingen den 11. november 2022 der aksjonærene ble tilbudt 4% av aksjekapitalen etter Restruktureringen og (ii) aksjonærene ikke vil bli tilbudt mer enn 1% av aksjekapitalen etter Restruktureringen som en del av Rekonstruksjonen, med mindre noe annet aksepteres av de finansielle kreditorene. Etter styrets vurdering foreligger det ingen annen løsning som sikrer videre drift i Gruppen enn den avtalte Restruktureringen. Det er videre gjort klart av Gruppens finansielle kreditorer at gjennomføring av Restruktureringen skal skje i henhold til Restruktureringsavtalen. Etter Restruktureringsavtalen er DOF i den nåværende situasjonen forpliktet til å sørge for at rekonstruksjonsforhandlinger åpnes. Dette underbygges ytterligere av et brev fra kreditorene hvor det kreves at Rekonstruksjonen åpnes omgående. Styret har også vært i dialog med oppnevnt rådgiver for minoritetsaksjonærene for å fremskaffe ønsket dokumentasjon. Styret har ikke mottatt informasjon som tilsier at minoritetsaksjonærene har noen reell alternativ løsning til Restruktureringen. Som forberedelse til Rekonstruksjonen, og for å sikre videre drift i resten av Gruppen uavhengig av utfallet av Rekonstruksjonen, har Selskapet overført majoriteten av sin virksomhet, eiendeler og kontraktsmessige forpliktelser til sitt heleide datterselskap, DOF Services AS. De ansatte i Selskapet har i henhold til Restruktureringsavtalen blitt overført til Selskapets heleide datterselskap DOF AS sammen med tilhørende tredjepartsavtaler som er nødvendige for å drive konsernet. Gruppens virksomhet forventes derfor å fortsette som normalt, både gjennom hele rekonstruksjonsprosessen og ved en eventuell påfølgende konkurs i Selskapet. Som tidligere kommunisert vil ikke kreditorer og kontraktsparter utover de finansielle kreditorene som er part i Restruktureringen bli påvirket av Restruktureringen. I lys av de kontinuerlige spekulasjonene blant minoritetsaksjonærene i DOF som stiller spørsmål ved prinsippet om likebehandling av alle Selskapets aksjonærer, og til tross for tidligere meldinger som bekrefter det samme, ser Selskapet nok en gang et behov for å gjenta at forslaget om Restrukturering som ble presentert for Generalforsamlingen sørget for likebehandling av alle aksjonærene i Selskapet. Hovedaksjonæren i DOF har også bekreftet at det ikke er noen avtale eller ordning om særbehandling av hovedaksjonæren sammenlignet med øvrige aksjonærer, uavhengig av hvordan Restruktureringen gjennomføres. For mer informasjon, vennligst kontakt: Styrets leder Hans Olav Lindal, tlf. 958 39 562 Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs Markedsmisbruksforordning, og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Børsmeldingen er publisert av Hilde Drønen, CFO, DOF ASA. With a multi-national workforce of about 3,900 personnel, DOF ASA is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. With 40 years in the offshore business, the group has a strong position in terms of experience, innovation, product range, technology and capacity. DOF's core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services to facilitate an ever-growing and demanding industry. The company's main operation centers and business units are located in Norway, the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentina, Canada, Angola, and Australia. DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.