Investor relations
Disclosures

DOF ASA: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11. NOVEMBER 2022

Det vises til børsmeldingen fra DOF ASA ("DOF" og sammen med sine datterselskaper, "Gruppen") 22. juni 2022 om inngåelse av en avtale med en betydelig gruppe kreditorer og enkelte andre interessenter om en helhetlig finansiell restrukturering ("Restruktureringen"), børsmeldingen 13. oktober 2022 med en oppdatering om Restruktureringen og innkallingen datert 21. oktober 2022 til den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF som skal avholdes 11. november 2022. DOF har i dag mottatt et brev fra rådgiverne til de største kreditorene til Gruppen ("Kreditorbrevet"). Kreditorbrevet er et vedlegg til vedlagte brev fra styreleder i DOF til aksjonærene. Aksjonærene oppfordres til å lese brevene og informasjonen som er fremhevet nedenfor nøye, før de tar noen beslutninger om hvordan de skal stemme på den ekstraorfinære generalforsamlingen. Det fremgår av Kreditorbrevet at: i. det ikke er rom for videre forhandlinger med kreditorene ; ii. gjennomføringen av Restruktureringen, som foreslått for den ekstraordinære generalforsamlingen, er det eneste frivillige alternativet til et krav fra kreditorene om full tilbakebetaling av lånene ; og iii. dersom aksjonærene ikke fatter de nødvendige vedtakene på den ekstraordinære generalforsamlingen, vil den foreslåtte Restruktureringen bli gjennomført som en tvungen prosess i henhold til den norske rekonstruksjonsloven eller gjennom en konkurs i DOF, som vil gi aksjonærene mindre eller ingen verdi sammenlignet med den foreslåtte frivillige Restruktureringen. Som understreket av styreleder i vedlagte brev til aksjonærene i DOF, bør alle aksjonærer, før de bestemmer seg for hvordan de skal stemme, særlig vurdere følgende elementer nøye: i. Aksjonærene i DOF vil motta den høyeste verdien (og den største andelen av en eventuell fremtidig verdistigning) dersom Restruktureringen blir godkjent i den ekstraordinære generalforsamlingen ; ii. den foreslåtte frivillige Restruktureringen gir aksjonærene 4 % av aksjekapitalen, selv om egenkapitalen i DOF i realiteten er tapt i den rådende situasjonen. Dette er en gunstig løsning gitt Gruppens nåværende stilling og det er en gunstig løsning sammenlignet med lignende restruktureringssaker ; iii. dersom aksjonærene ikke godkjenner Restruktureringen på den ekstraordinære generalforsamlingen, vil Restruktureringen bli gjennomført som en tvungen prosess i henhold til rekonstruksjonsloven, og aksjonærene vil i så fall bare være sikret 1 % av aksjekapitalen etter Restruktureringen ; iv. i tilfelle Restruktureringen ikke kan gjennomføres i henhold til rekonstruksjonsloven, vil Restruktureringen bli gjennomført gjennom en konkurs i DOF og aksjonærene i DOF vil sitte igjen uten noe verdi ; og v. minoritetsaksjonærgruppens argumenter knyttet til underliggende verdier i konsernet og videre at konkurs ikke vil bli erklært, er dessverre basert på grunnleggende misforståelser da konkursalternativet vil bli gjennomført om nødvendig og de eksisterende aksjonærene da vil sitte igjen uten noe verdi. For det tilfellet at fullmakt allerede er inngitt, presiseres det at fullmakten, helt frem til generalforsamlingen (kl. 12.00 den 11. november 2022), vil kunne trekkes tilbake og endres til en instruks om å stemme for forslagene til vedtak på generalforsamlingen. DOF har også merket seg at enkelte minoritetsaksjonærer har gitt uttrykk for at de ikke har mottatt nødvendig informasjon fra DOF. Det skal i denne forbindelse bemerkes at representanter for DOF har kontaktet et stort antall aksjonærer for å forklare informasjonen som er gitt til aksjonærene gjennom børsmeldinger og innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen. Enhver aksjonær, som fortsatt har behov for ytterligere informasjon, er imidlertid velkommen til å kontakte: CFO Hilde Drønen, tlf. +47 916 61 009 CFO (Acting) Martin Lundberg, tlf. +47 916 21 057 Group General Counsel Petter O. Pharo, tlf. +47 982 06 477 Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Med en multinasjonal arbeidsstyrke på rundt 3.900 ansatte, er DOF ASA en internasjonal gruppe av selskaper som eier og driver en flåte av moderne offshore/undervannsfartøy, og ingeniørkapasitet for å betjene både offshore- og subseamarkedet. Med over 40 år i offshorebransjen har Gruppen en sterk posisjon når det gjelder erfaring, innovasjon, produktspekter, teknologi og kapasitet. DOFs kjernevirksomhet er fartøyseierskap, fartøysledelse, prosjektledelse, engineering, fartøysoperasjoner, kartlegging, fjernintervensjon og dykkeoperasjoner primært for olje- og gassektoren. Fra PSV charter til Subsea engineering, DOF tilbyr et komplett spekter av offshoretjenester av topp kvalitet for å legge til rette for en stadig voksende og krevende industri. Selskapets viktigste driftssentre og forretningsenheter er lokalisert i Norge, Storbritannia, USA, Singapore, Brasil, Argentina, Canada, Angola og Australia. DOF ASA har vært notert på Oslo Børs siden 1997.